نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله در تاریخ

نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله

نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله