تجهیز مراکز علمی

طراحی، ساخت و تجهیز مراکز علمی

اکتبر 5, 2018
ساینس سنتر - تجهیز مراکز علمی

ساینس سنتر – تجهیز مراکز علمی

ساینس سنتر – تجهیز مراکز علمی ساینس سنترها یا خانه های علم محیطهای آموزشی هستند که با وسایل تعاملی خود به آموزشهای علوم مختلفی از قبیل […]